Søg støtte igennem

Lokale Aktionsgrupper

Støtte via Lokale Aktions Grupper (LAG)

LAG-midlerne er finansieret af EU og bliver tildelt til projekter, som sigter mod at fremme jobskabelse og økonomisk vækst i landdistrikterne.

I aktionsgrupperne er det de lokale borgere, der skaber ideerne og arbejder for at udvikle deres eget lokalsamfund. Borgerne har reel indflydelse og medbestemmelse i processen, så de kan sikre, at udviklingen sker på en måde, som passer til deres lokalområde.

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene, ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Bestyrelsen i aktionsgruppen er valgt blandt områdets borgere. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra borgere, virksomheder, foreninger og myndigheder, som skal bestyre foreningen og sørge for at den lokale udviklingsstrategi bliver opfyldt.

Visionen for lokale aktionsgrupper er at skabe udvikling med udgangspunkt i det enkelte områdes lokale behov. Det sker med udgangspunkt i den såkaldte LEADER-metode og en lokal udviklingsstrategi, som aktionsgruppen udvikler. Den danner grundlaget for gruppens arbejde og sætter rammerne for, hvilke projekter aktionsgruppen kan tildele tilskud. 

Find din lokale aktionsgruppe her.

Har du en idé til et projekt, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i dit landdistrikt, så kan du få økonomisk tilskud fra EU. 

Næsten alle kan søge LAG-midler:

  • Virksomheder
  • Institutioner
  • Foreninger
  • Organisationer og fonde

Der kan søges tilskud til projekter, der løber over maksimalt to år. Projektet skal mindst have et budget på 100.000 kr. og du kan max søge 50 % i tilskud.

Den resterende finansiering kan f.eks. være egne midler eller tilskud fra andre fonde. Du skal dog lægge ud for alle udgifter, mens du gennemfører projektet. Tilskuddet udbetales først, når projektet er helt afsluttet, og på betingelse af, at alle regler og vilkår er overholdt.

Tilsagn til og udbetaling af midler skal godkendes af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, men selve tildelingen af midlerne udføres af de 26 lokale aktionsgrupper, som er fordelt rundt i landet. 

Aktionsgrupperne har udarbejdet hver deres strategi for, hvilke typer projekter, der bliver prioriteret i deres lokalområde. Du bør derfor kontakte din lokale aktionsgruppe for at få mere at vide om tilskudsmulighederne i dit område.

Din lokale aktionsgruppe kan vejlede dig og hjælpe dig i ansøgningsfasen, i den aktive projektfase, ved projektafslutningen og afrapportering.

Find din lokale aktionsgruppe her.

De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEADER-metoden, som betyder at det borgerne, der har den afgørende indflydelse på udviklingen af deres eget lokalområde.

De bedste idéer kommer fra dem, der kender området bedst - nemlig de lokale selv.

Formålet med metoden er, at styrke samarbejdet mellem lokale aktører, som bl.a. lokale virksomheder, foreninger og offentlige myndigheder, igennem en ”bottom-up” tilgang, hvor der samarbejdes om at udvikle en fælles strategi og plan for udvikling af deres område.

De lokale aktionsgrupper tildeler tilskud til relevante projekter, med udgangspunkt i deres lokale udviklingsstrategi og retningslinjer fra EU og Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

Du kan læse mere om LEADER-metoden her. 

 

Fra Landdistriktsprogram til CAP-plan

EU's fælles landbrugspolitik består aktuelt af to søjler: ​

  • Søjle 1 er den direkte landbrugsstøtte og markedsordningen. ​

  • Søjle 2 finansierer landdistriktspolitikken, som fokuserer på miljø og udviklingsprogrammer. ​

Søjle 2 er det, der i den forrige periode kaldtes ”Landdistriktsprogrammet 2014-2020”​. LAG-ordningen udgør en lille del af de samlede indsatser under dette program.  ​

I den nuværende 7-årige periode er der lagt op til, at de nationale implementeringer af den fælles landbrugspolitik samles i nationale strategiske CAP-planer (common agricultural policy). ​

De nationale CAP-planer ligner den forhenværende periodes nationale landdistriktsprogrammer meget, men CAP-planerne vil også indeholde elementer af den fælles europæiske landbrugspolitiks søjle 1.

LAG-ordningen er én af mange ordninger i den samlede nationale CAP-plan.

CAP-planerne skal godkendes i EU-kommissionen.  

CAP-forordningen

"Forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landsbrugspolitik og finansieres gennem den europæiske garantifond (EGFL), den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af..." omfatter bl.a. LAG-ordningen.

LAG-ordningen er nævnt i artikel 77.

Du kan finde forordningen her.

Fællesforordningen (CPR)

Fællesforordningen gjaldt tidligere alle strukturfonde, men den gælder i programperioden 2021-2027 ikke længere for landbrugsområdet, der nu har sin egen forordning - "CAP-forordningen".​

Fællesforordningen er dog interessant i forhold til LAG-ordningen alligevel, fordi forordningens art. 31-34 omhandler LEADER.​

Du kan finde fællesforordningen her