Forsøgsprojekter

Landdistriktspuljen yder tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne. Det overordnede formål med støtten til forsøgsprojekter er at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Forsøgsprojekter

I finansloven for 2023 var der afsat i alt 44,6 mio. kr. til den samlede pulje. I anden runde var der afsat 12,6 mio. kr. til forsøgsprojekter, 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer samt 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter. 

 
 

Landdistriktspuljen sigter på at skabe ny aktivitet gennem forsøg, information og forskning samt at give inspiration til lignende projekter og aktiviteter andre steder i landet.

Du kan opnå tilskud til forsøgsprojekter, som har til formål at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Der kan ydes tilskud til: 

 • Foreninger
 • Enkeltpersoner
 • Virksomheder
 • Institutioner
 • Regioner
 • Kommuner og lignende.

Ved tildeling af tilskud til forsøgsprojekter lægges vægt på, at projektet:

 • har et udviklingspotentiale og bidrager til at forbedre lokalområdets vækstmuligheder
 • understøtter jobskabelse
 • styrker bosætningen i landdistrikterne, herunder styrker integrationen af nye landdistriktsborgere 
 • fastholder og udvikler den offentlige og private service i landdistrikterne, herunder styrker initiativer til opretholdelse af basale servicefaciliteter
 • understøtter sociale og kulturelle aktiviteter
 • har tilvejebragt supplerende finansiering
 • bidrager til udvikling af samarbejder mellem forskellige aktører med henblik på udvikling af et lokalområde
 • bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, dvs. gennemføres af lokale grupper
 • har længerevarende perspektiver således, at igangsatte aktiviteter fortsætter efter bevillingsperioden, eller projektet har afledte effekter
 • formidler erfaringerne fra projektet til en bred kreds af interesserede
 • har en god sammenhæng i forhold til projektbudget, herunder særligt det ansøgte beløb og projektets produkt og forventede effekt

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at projektaktiviteterne gennemføres i et område, der kan betragtes som beliggende i et landdistrikt eller, at projektet skal fremme udviklingen enten bredt set i det, der kan betragtes som landdistrikterne, eller i et konkret område, der kan betragtes som beliggende i landdistrikterne.

Der kan som udgangspunkt ikke opnås tilskud til projekter i hovedparten af hovedstadsområdet, eller i større byer som fx Aarhus, Esbjerg, Roskilde, Kolding og Sønderborg.

Der kan som udgangspunkt heller ikke opnås tilskud i nærheden af større byer eller i oplandsbyer som fx Klarup ved Aalborg, Assentoft ved Randers eller Tjæreborg ved Esbjerg.

Der vil være tilfælde, hvor Landdistriktspuljen kan støtte projekter, hvor en del eller hovedparten af aktiviteterne foregår i en mellemstor by, eller en kommunes hovedby.

Det vil fx være tilfældet, hvor projektet i den konkrete by vurderes at fremme udviklingen i de omliggende landdistrikter, hvor en indsats med samme virkning for landdistrikterne ikke ville kunne realiseres uden for områdets hovedby, eller hvor det vurderes, at projektets aktiviteter væsentligt bidrager til at opretholde en hovedbys/mellemstor bys funktionalitet i områder, hvor der er langt til næste større by.

I behandlingen af den enkelte ansøgning vil det bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt projektet kan anses for at være et landdistriktsprojekt.