Afrapportering

Afrapportering af projekter med støtte fra Landdistriktspuljen

Kravene til afrapportering af projekter med støtte fra Landdistriktspuljen fremgår af de vilkår for støtte, som ansøgere modtager sammen med deres tilsagnsbrev.

Når du afslutter et projekt, der er støttet af Landdistriktspuljen, består afrapporteringen generelt af fire dele: en evaluering af projektet, et afsluttende projektregnskab, ledelseserklæring eller revisorpåtegning vedrørende regnskabet, samt kopi eller eksemplar af eventuelle produkter udarbejdet som del af projektet. Afrapporteringen skal du sende til puljepostkassen landdistriktspulje@plst.dk.

Til evalueringen skal du anvende skema til evalueringen. Du kan supplere det udfyldte evalueringsskema med bilag i form af eksempelvis fotos eller tegninger. 

Foruden evalueringen skal du indsende et regnskab for det samlede projekt. Regnskabet skal være direkte sammenligneligt med det senest godkendte budget og skal dokumentere, hvordan projektet er finansieret, hvilke udgifter der har været forbundet med projektet, samt at støtten fra puljen er anvendt til det bevilgede formål.

Projektregnskabet skal vedlægges en ledelseserklæring (se Ledelseserklæring for tilskud eller Skabelon til ledelseserklæring (lån) for ø-støtte-lån) eller en revisorpåtegning. Kravene til revision afhænger af hvem, der er modtager af støtten, og af hvor meget puljen yder i støtte. Revisionskravene er beskrevet i de tilsendte tilsagnsvilkår og i Revisionsinstruksen. Er du i tvivl om hvilke krav, der gælder for dit projekt, så kontakt puljepostkassen landdistriktspulje@plst.dk

Støtte fra Landdistriktspuljen bliver normalt opdelt således, at 80 procent af det bevilgede beløb udbetales i projektperioden, mens de resterende 20 procent først kan udbetales, når Plan- og Landdistriktsstyrelsen har modtaget og godkendt afrapporteringen.