Projekter på de små øer

Landdistriktspuljen yder tilskud til initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne - også kendt som ø-støtte. Det overordnede formål er at sikre levevilkårene i de små øsamfund. Projekterne kan opnå støtte i form af tilskud eller lån og skal iværksættes på en eller flere af de 27 småøer.

Projekter på de små øer

Der er afsat 2,65 mio. kr. til projekter på de små øer.
Puljen yder støtte til gennemførelse af forsøgsordninger, projekter m.v., der har betydning for sikring af levevilkårene på de enkelte øer.

Det overordnede formål er at sikre levevilkårene i de små øsamfund, ved at støtte initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne - også kendt som ø-støtte.

Der kan ydes støtte til:

 • Foreninger
 • Enkeltpersoner
 • Virksomheder
 • Institutioner
 • Regioner
 • Kommuner og lignende

Hvis ikke ansøger er geografisk forankret på en af de 27 småøer, er det et krav, at der i ansøgningen redegøres for den lokale opbakning, fx i form af samarbejdsaftaler eller interessetilkendegivelser fra aktører på øen/øerne.

Ved tildeling af støtte til projekter på de små øer lægges vægt på, at projektet:

 • Medvirker til at skabe eller bevare arbejdspladser på øerne.
 • Medfører tilflytning til øerne.
 • Etablerer, udvider eller udvikler produktions-, forarbejdnings- og servicevirksomheder eller butikker, især dagligvarebutikker.
 • Kan medvirke til at øge omsætningen på øerne, fx kursuscentre, campingpladser, ferieboliger, cafeer m.v.
 • Bygger på et folkeligt engagement og har en lokal forankring, fx ved at projektet gennemføres af lokale grupper.
 • Har tilvejebragt supplerende finansiering.
 • Styrker de lokale kulturaktiviteter, fx projekter som har til formål at bevare den oprindelige og helt specielle ø-kultur, eller som har til formål at formidle viden om øerne,
 • Understøtter øboernes levevilkår, fx bevaring af forsamlingshuse eller faciliteter, der understøtter fx beboerforeningers arbejde på øerne.
 • Er tværgående for alle 27 småøer eller grupper af øer, som fx Sammenslutningen af Danske Småøer står for.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at projektaktiviteterne gennemføres i et område, der kan betragtes som beliggende i et landdistrikt eller, at projektet skal fremme udviklingen enten bredt set i det, der kan betragtes som landdistrikterne, eller i et konkret område, der kan betragtes som beliggende i landdistrikterne.

Der kan som udgangspunkt ikke opnås tilskud til projekter i hovedparten af hovedstadsområdet, eller i større byer som fx Aarhus, Esbjerg, Roskilde, Kolding og Sønderborg.

Der kan som udgangspunkt heller ikke opnås tilskud i nærheden af større byer eller i oplandsbyer som fx Klarup ved Aalborg, Assentoft ved Randers eller Tjæreborg ved Esbjerg.

Der vil være tilfælde, hvor Landdistriktspuljen kan støtte projekter, hvor en del eller hovedparten af aktiviteterne foregår i en mellemstor by, eller en kommunes hovedby.

Det vil fx være tilfældet, hvor projektet i den konkrete by vurderes at fremme udviklingen i de omliggende landdistrikter, hvor en indsats med samme virkning for landdistrikterne ikke ville kunne realiseres uden for områdets hovedby, eller hvor det vurderes, at projektets aktiviteter væsentligt bidrager til at opretholde en hovedbys/mellemstor bys funktionalitet i områder, hvor der er langt til næste større by.

I behandlingen af den enkelte ansøgning vil det bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt projektet kan anses for at være et landdistriktsprojekt.