Projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker

Projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker

Landdistriktspuljen yder tilskud til projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker, for at kompensere de lokalsamfund, som har mange landvindmøller i nærområdet.

 
 

Med Klimaaftalen mellem den forrige regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, for energi og industri mv. af 22. juni 2020, blev det besluttet, at der tilføres ekstra midler til Landdistriktspuljen i 2021-2024 til projekter, som har til formål at kompensere de lokalsamfund, som har mange landvindmøller i nærområdet.

Politisk aftale

Fordelingen af midler til projekter i områder med landvindmøller følger op på Klimaaftale af 22. juni 2020 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet. Partierne blev enige om at kompensere de lokalsamfund, som har mange landvindmøller i nærområdet, ved at der udbydes 9,6 mio. kr. årligt i 2021-2024 via Landdistriktspuljen. Projekterne skal være almennyttige rekreative, sociale og kulturelle projekter i nærområder til landvindmøller og fremme oplevelser, styrke den lokale sammenhængskraft eller kompensere for gener fra landvindmøller.

Du kan finde vejledninger, link til den digitale ansøgningsportal og eksempler på tidligere støttede projekter på undersiderne for projekttyperne.

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 13.71.03.10, at puljens formål er at støtte projekter, der kan fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne og de små øsamfund, eller som kan belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og informere om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.  

Der kan ydes tilskud til

  • Foreninger
  • Selvejende institutioner
  • Fonde med almennyttige formål og enkeltpersoner.

Der kan også ydes tilskud til kommuner, hvis de indgår i et forpligtende samarbejde om projektet med én eller flere af de førnævnte

Krav om placering i, eller udvikling af et landdistrikt

Landdistriktspuljen yder tilskud til projekter inden for landdistriktsudvikling, og det er derfor en forudsætning for at opnå tilskud, at projektaktiviteterne gennemføres i et område, der kan betragtes som beliggende i et landdistrikt eller, at projektet skal fremme udviklingen i et konkret
område, der kan betragtes som beliggende i et landdistrikt, samt at projektet er almennyttigt.

Krav om almennyttighed

Der kan opnås tilskud til almennyttige rekreative, sociale og kulturelle projekter, der fremmer oplevelser i nærområdet, styrker den lokale sammenhængskraft eller kompenserer for gener fra landvindmøller og solcelleparker.

Vindmølle- og solcellekriteriet

Ved tildeling af tilskud lægges særligt vægt på ansøgers eller projektets afstand til enten landvindmøller eller solcelleparker. Det gælder kun landvindmøller med en kapacitet på over 25 kW eller solcelleparker i det åbne land med en kapacitet på minimum 1 MW.

Der kan ikke ydes tilskud til projekter:

  • På baggrund af nærhed til husstandsvvindmøller eller solcelleanlæg på tagrygning
  • Hvis afstanden mellem ansøger eller projekt er mere end 2,5 km fra den tilskudsberettiggede solcellepark
  • Hvis afstanden mellem ansøger/projekt er mere end 5 km eller 50 gange møllehøjden på
    den nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at projektaktiviteterne gennemføres i et område, der kan betragtes som beliggende i et landdistrikt eller, at projektet skal fremme udviklingen enten bredt set i det, der kan betragtes som landdistrikterne, eller i et konkret område, der kan betragtes som beliggende i landdistrikterne.

Der kan som udgangspunkt ikke opnås tilskud til projekter i hovedparten af hovedstadsområdet, eller i større byer som fx Aarhus, Esbjerg, Roskilde, Kolding og Sønderborg.

Der kan som udgangspunkt heller ikke opnås tilskud i nærheden af større byer eller i oplandsbyer som fx Klarup ved Aalborg, Assentoft ved Randers eller Tjæreborg ved Esbjerg.

Der vil være tilfælde, hvor Landdistriktspuljen kan støtte projekter, hvor en del eller hovedparten af aktiviteterne foregår i en mellemstor by, eller en kommunes hovedby.

Det vil fx være tilfældet, hvor projektet i den konkrete by vurderes at fremme udviklingen i de omliggende landdistrikter, hvor en indsats med samme virkning for landdistrikterne ikke ville kunne realiseres uden for områdets hovedby, eller hvor det vurderes, at projektets aktiviteter væsentligt bidrager til at opretholde en hovedbys/mellemstor bys funktionalitet i områder, hvor der er langt til næste større by.

I behandlingen af den enkelte ansøgning vil det bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt projektet kan anses for at være et landdistriktsprojekt.