Forskningsprojekter

Landdistriktspuljen yder tilskud til forskningsprojekter.

Det overordnede formål er at belyse udviklingsvilkår og muligheder i landdistrikterne.

Forskningsprojekter

Der blev i 2023 afsat 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter. Alle midlerne blev udbudt i anden ansøgningsrunde, hvor støtten blev givet som tilskud til forskningsprojekter, som belyste udviklingsvilkår og muligheder i landdistrikterne.

 

Landdistriktspuljen sigter på at skabe ny aktivitet gennem forsøg, information og forskning, samt at give inspiration til lignende projekter og aktiviteter andre steder i landet.

Ved tildeling af støtte til forskningsprojekter lægges vægt på, at projekterne beskæftiger sig med og belyser generelle virkemidler til landdistriktsudvikling, snarere end en konkret udvikling på bestemte lokaliteter.

 

Der kan ydes tilskud til

 • Forskningsinstitutioner
 • Organisationer
 • Selvejende institutioner
 • Virksomheder
 • Regioner
 • Kommuner og lignende.
 • Virksomheder vil kun kunne opnå tilskud til projekter, der er af almen interesse, og hvor publikationer og resultater gøres frit tilgængeligt.

Forskningsprojekter vurderes efter to hovedkriterier: Videnskabelig kvalitet og gennemførlighed.

Ved videnskabelig kvalitet lægges vægt på, at projektet:

 • Har en klar problemstilling og sammenhæng mellem problemformulering, teori og metode.
 • Har potentiale til at skabe ny viden om landdistrikternes udviklingsvilkår.
 • Bidrager til langsigtet national vidensopbygning på området, ved at forholde sig til og – hvor det er relevant – bygge på den foreliggende danske forskning og ved at identificere, hvordan projektet kan bidrage til feltet.
 • Har relevante samfundsmæssige perspektiver.

Ved gennemførlighed lægges vægt på, at;

 • Ansøgeren har kompetencer og kvalifikationer til at gennemføre projektet.
 • Der i ansøgningen er redegjort for projektets geografiske tilknytning til områderne uden for de større byer, samt for at parterne bag projektet har relevante forudsætninger for at belyse landdistrikternes udviklingsvilkår og –muligheder.
 • Der er en rimelig sammenhæng mellem projektets mål og aktiviteter, og de ressourcer - herunder den faglige og økonomiske støtte - der er sat af til projektet.
 • Der foreligger en tidsplan for projektet med klare og relevante milepæle.

Derudover lægges vægt på, at forskningsprojektets resultater formidles til de relevante målgrupper.

Det er en forudsætning for at opnå tilskud, at projektaktiviteterne gennemføres i et område, der kan betragtes som beliggende i et landdistrikt eller, at projektet skal fremme udviklingen enten bredt set i det, der kan betragtes som landdistrikterne, eller i et konkret område, der kan betragtes som beliggende i landdistrikterne.

Der kan som udgangspunkt ikke opnås tilskud til projekter i hovedparten af hovedstadsområdet, eller i større byer som fx Aarhus, Esbjerg, Roskilde, Kolding og Sønderborg.

Der kan som udgangspunkt heller ikke opnås tilskud i nærheden af større byer eller i oplandsbyer som fx Klarup ved Aalborg, Assentoft ved Randers eller Tjæreborg ved Esbjerg.

Der vil være tilfælde, hvor Landdistriktspuljen kan støtte projekter, hvor en del eller hovedparten af aktiviteterne foregår i en mellemstor by, eller en kommunes hovedby.

Det vil fx være tilfældet, hvor projektet i den konkrete by vurderes at fremme udviklingen i de omliggende landdistrikter, hvor en indsats med samme virkning for landdistrikterne ikke ville kunne realiseres uden for områdets hovedby, eller hvor det vurderes, at projektets aktiviteter væsentligt bidrager til at opretholde en hovedbys/mellemstor bys funktionalitet i områder, hvor der er langt til næste større by.

I behandlingen af den enkelte ansøgning vil det bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt projektet kan anses for at være et landdistriktsprojekt.