Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker

Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker

Landdistriktspuljen yder i 2022-2024 tilskud til medfinansiering af etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. Til projekttypen udbydes 5,8 millioner kroner årligt i 2022-2024.

Her kan du se oversigten over projekter i landdistrikter med borgerdrevne dagligvarebutikker, der har fået støtte i 2024:
 

Der ydes tilskud til

  • Selskabsformer som fx anparts- og andelsselskaber.
  • Virksomhedstyper som fx interessentselskaber.
  • Fonde eller foreninger, der har etableret eller vil etablere en borgerdreven dagligvarebutik

Uanset selskabets, virksomhedens, fondens eller foreningens konstruktion skal projektet have et almennyttigt formål

Krav om placering i landdistrikt

Landdistriktspuljen yder tilskud til projekter inden for landdistriktsudvikling, og det er derfor en forudsætning at projektaktiviteterne gennemføres i et landdistrikt, og at de er almennyttige.

Krav om almennyttighed

Det er et overordnet kriterie for puljen, at projekterne er almennyttige. I denne sammenhæng
indebærer det, at dagligvarebutikker, der opnår tilskud til udvikling eller etablering, skal komme
lokalbefolkningen til gode og opfylde et behov på de steder, hvor det er umuligt eller vanskeligt
at opretholde den sidste dagligvarebutik på almindelige kommercielle vilkår.

Krav om medfinansering

Puljen er en matching-pulje og der kan som minimum søges om tilskud på 100.000 kr. og maksimalt 600.000 kr. Det vil sige, at hvis I ansøger om et tilskud på fx 400.000 kr., skal I som
minimum matche dette beløb med egen- og/eller medfinansiering på 400.000 kr.
Søges der om tilskud under 100.000 kr. eller over 600.000 kr., tages ansøgningen ikke i betragtning.

Krav til butikken

  • Der må ikke allerede allerede eksistereen anden dagligvarebutik i byen.
  • Der skal væreminimum er 2,5 kilometer til nærmeste anden dagligvarebutik.
  • Butikken skal have en forventet årlig nettoomsætning på min. 3 mio. kr.
  • Butikken skal have/få et butiksareal på min. 100 m2.
  • Butikken skal være bemandet og have helårsåbent.

Øvrige krav

  • Projektperioden kan maksimalt vare to år fra datoen, hvor det betingede tilsagn modtages fra Landdistriktspuljen.
  • Projekter skal kunne gennemføres inden for rammerne af gældende lovgivning.

 

Det fremgår af anmærkningerne til Finanslovens § 13.71.03.40, at der i 2022-2024 er afsat 6,0 mio. kr. årligt til medfinansiering af etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker.

Fordelingen af midler til puljen til borgerdrevne dagligvarebutikker er et resultat af aftale om ’Mere liv i bymidter og landdistrikter’ fra 29. november 2021 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Partierne blev enige om afsætte midler til medfinansiering af etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. Til projekttypen udbydes 5,8 millioner kroner årligt i 2022-2024.